Πέμπτη, 26 11, 2020
:

Έλεγχος Δοχείων Υπό Πίεση

Купить СНПЧ А7 Казань, оперативная доставка

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 97/23/ΕΚ Υ.Α 16289 /330/19.5.99 (Φ.Ε.Κ 987/Β/99) αναφέρεται στο σχεδιασμό, την κατασκευή και πιστοποίηση δοχείων που περιέχουν ρευστά ( υγρά ,αέρια ,ατμούς ) και λειτουργούν σε πίεση μεγαλύτερη των 0,5 bar.

Υποβολή Αίτησης Του Κατασκευαστή

Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην κοινότητα εντολοδόχος του υποβάλλει στην TΑM HELLAS αίτηση που περιλαμβάνει:

 1. το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή και, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται από τον εντολοδόχο, το όνομα και τη διεύθυνση του εντολοδόχου αυτού,
 2. γραπτή δήλωση ότι η ίδια αίτηση δεν έχει υποβληθεί σε άλλο κοινοποιημένο οργανισμό,
 3. τεχνικό φάκελο με τα ακόλουθα στοιχεία:
  • γενική περιγραφή του τύπου,
  • αρχικά και κατασκευαστικά σχέδια, καθώς και διαγράμματα κατασκευαστικών στοιχείων, υποσυγκροτημάτων, κυκλωμάτων κ.λπ.,
  • τις περιγραφές και εξηγήσεις που είναι αναγκαίες για την κατανόηση των προαναφερομένων σχεδίων και διαγραμμάτων και της λειτουργίας του εξοπλισμού υπό πίεση,
  • τον κατάλογο των προτύπων που εφαρμόζονται πλήρως ή εν μέρει, καθώς και περιγραφές των λύσεων που εφαρμόστηκαν για να ανταποκριθεί ο εξοπλισμός στις βασικές απαιτήσεις, όταν δεν έχουν εφαρμοσθεί πρότυπα,
  • τα αποτελέσματα των υπολογισμών σχεδιασμού, των εξετάσεων κ.λπ.,
  • τις εκθέσεις δοκιμών που διενεργήθηκαν,
  • τα στοιχεία που αφορούν τις δοκιμές που προβλέπονται στα πλαίσια της κατασκευής,
  • τα προσόντα των κοινοποιημένων οργανισμών ή τρίτου αναγνωρισμένου φορέα για εγκρίσεις μεθόδων εργασίας/προσωπικού ή μη καταστροφικών δοκιμών που διεξήχθηκαν.

Διαδικασίες ελέγχου

Ο Φορέας

 • Εξετάζει την τεχνική τεκμηρίωση που αγορά το σχεδιασμό και τις μεθόδους κατασκευής
 • Αξιολογεί την καταλληλότητα των υλικών που χρησιμοποιούνται
 • Αξιολογεί τα υλικά τα οποία δεν είναι σύμφωνα με τα εναρμονισμένα πρότυπα ή ευρωπαϊκή έγκριση υλικών για εξοπλισμό υπό πίεση
 • Εγκρίνει τους χρησιμοποιημένους τρόπους μόνιμης συναρμογής των κατασκευαστικών στοιχείων
 • Εξακριβώνει για τις κατηγορίες που εφαρμόζεται ότι το προσωπικό που εκτελεί τη συναρμολόγηση των κατασκευαστικών στοιχείων και τις μη καταστροφικές δοκιμές διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα