Πέμπτη, 26 11, 2020
:

Έλεγχος & Πιστοποίηση Ανυψωτικών Μηχανημάτων

Η ΤΑΜ HELLAS ως Εγκεκριμένος Φορέας Ελέγχου Τύπου Α διενεργεί ελέγχους & εκδίδει Πιστοποιητικά ελέγχων ανυψωτικών μηχανημάτων με βάση την Ελληνική Νομοθεσία (Υ.Α. 15085/593, ΦΕΚ 1186/25.08.2003)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

Πριν από την ανάληψη κάθε έργου οι πελάτες έρχονται σε επαφή με τον Φορέα τηλεφωνικά είτε με αποστολή fax. Μετά την επαφή με τον πελάτη, δημιουργείται, ένα Φύλλο Ανάληψης Έργου (ΕΝ 10.2.1) το οποίο μπορείτε να το κατεβάσετε στην καρτέλα.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας θα πρέπει ο προγραμματισμός του Ελέγχου να γίνεται τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες νωρίτερα από την επιθυμητή ημερομηνία ελέγχου.
Κατά την ημέρα του Ελέγχου είναι υποχρεωτικό να υπάρχουν τα κάτωθι

  • Άδεια κυκλοφορίας (εάν υπάρχει)
  • Προηγούμενο πιστοποιητικό ελέγχου (εάν υπάρχει)
  • Βιβλίο συντήρησης & Επισκευών
  • Εγχειρίδιο λειτουργίας
  • Διαθέσιμος χειριστής του ελεγχόμενου μηχανήματος. (Η διάρκεια του ελέγχου είναι τουλάχιστον 50 λεπτά)
  • Το απαιτούμενο φορτίο, το οποίο καθορίζεται έπειτα από επικοινωνία πριν από την ημερομηνία του ελέγχου (για ελέγχους τύπου ΑΑ - Α )

Εφ' όσον τα αποτελέσματα του ελέγχου είναι ικανοποιητικά και εντός των νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων ο Φορέας προβαίνει στην έκδοση των πιστοποιητικών ελέγχου.