Σάββατο, 21 05, 2022

Διαπιστεύσεις

H TAM HELLAS Φορέας Ελέγχου και Πιστοποίησης Ε.Π.Ε. είναι Διαπιστευμένος Φορέας Ελέγχου τύπου Α από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με το Πρότυπο Διαπίστευσης: EN ISO/IEC 17020:12

Αριθμός Πιστοποιητικού 406-4
Κατεβάστε εδώ το πιστοποιητικό διαπίστευσης

H TAM HELLAS είναι κοινοποιημένος Φορέας από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών ως φορέα ελέγχου ADR, για τη διενέργεια των ελέγχων και των δοκιμών των προβλεπόμενων από τις διατάξεις της Συμφωνίας ADR

Δείτε εδώ την απόφαση